Číslo paragrafu: 587

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE
Jestliže Zákon a jeruzalémský chrám byly příležitosti, kdy se Ježíš dostal s izraelskými náboženskými představiteli do sporu, pak skutečným „kamenem úrazu“ se pro ně stala jeho úloha při vykoupení z hříchů, které je výhradním Božím dílem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu , Ježíš Kristus-život a učení , Petr (apoštol)  
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba , srdce-obrácení , srdce lidské , Starý zákon
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
574 - Ježíš Kristus-obvinění, farizejové , herodovci , zákoníci  
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
2613 - celníci, farizejové , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský , nalezení v chrámě , Josef , Maria
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský , svátky-židovské , Ježíš Kristus-utrpení a smrt  
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost  
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království