Číslo paragrafu: 595

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠŮV PROCES
2. podnadpis:ŽIDOVŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ MAJÍ ROZDÍLNÉ NÁZORY NA JEŽÍŠE
Mezi jeruzalémskými náboženskými představiteli nebyli tajnými Ježíšovými učedníky jen farizej Nikodém nebo vážený Josef z Arimatie; vždyť kvůli Ježíšovi vznikaly rozpory už dlouhou dobu, takže v předvečer jeho utrpení může svatý Jan o nich říci, že „mnoho v něj uvěřilo“, i když dost nedokonalým způsobem (Jan 12,42). Není na tom nic překvapivého, uvědomíme-li si, že po letnicích „také velké množství kněží … přijalo víru“ (Sk 6,7) a že „někteří z farizejské strany“ se stali věřícími (Sk 15,5), takže svatý Jakub může říci Pavlovi, že několik „tisíc židů se přidalo k víře, a ti všichni jsou plní horlivosti pro Zákon“ (Sk 21,20).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí