Číslo paragrafu: 603

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY
2. podnadpis:BŮH S NÍM "KVŮLI NÁM JEDNA JAKO S HŘÍŠNÍKEM"
Ježíš nepoznal zavržení, jako kdyby sám byl zhřešil. Avšak ve vykupitelské lásce, která ho stále spojovala s Otcem, vzal na sebe naše odloučení od Boha kvůli hříchu, a to až do té míry, že mohl naším jménem říci na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,34). Když ho Bůh učinil takovým způsobem solidárním s námi hříšníky, „vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky“ (Řím 8,32), abychom byli „s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna“ (Řím 5,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2572 -  beránek, Boží-přísliby, modlitba, oběti, Starý zákon

Vybrané dle klíčových slov:

1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
1862 - hříchy, hříchy-všední , neposlušnost , poslušnost víry , hříchy-lehké