Číslo paragrafu: 604

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY
2. podnadpis:BŮH MÁ INICIATIVU VE VŠEOBECNÉ VYKUPITELSKÉ LÁSCE
Tím, že Bůh vydal svého Syna za naše hříchy, ukazuje, že jeho plán spásy, který má s námi, je plán dobrotivé lásky, která předchází jakoukoliv naši zásluhu: „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy (1 Jan 4,10). „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

211 -  Boží-jméno, JSEM, Boží-věrnost, hříchy, Ježíš Kristus 2009 -  Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti, přirozenost-božská, zásluhy, život-věčný 1825 -  bližní, ctnosti, ctnosti-božské, chudí, láska

Vybrané dle klíčových slov:

218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické