Číslo paragrafu: 605

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY
2. podnadpis:BŮH MÁ INICIATIVU VE VŠEOBECNÉ VYKUPITELSKÉ LÁSCE
Tato láska nikoho nevylučuje; Ježíš to připomněl na závěr podobenství o ztracené ovci: „Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných“ (Mt 18,14). Prohlašuje, že „dává svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28); tento poslední výraz „za všechny“ nikoho nevylučuje, neboť staví proti sobě celé lidstvo a osobu jediného Vykupitele, který se vydává proto, aby lidstvo spasil. Proto církev po vzoru apoštolů učí, že Kristus zemřel za všechny bez výjimky: „Není, nebyl a nebude žádný člověk, pro něhož by nebyl Kristus trpěl.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

402 -  hřích, smrt, spása, odsouzení-lidstva, ospravedlnění 634 -  mrtví, sestoupení do pekel, vykoupení, vítězství-nad smrtí, evangelium-hlásání 2793 -  Boží-láska, Bůh-Otec, modlitba, modlitba-Páně, rozdělení-lidí

Vybrané dle klíčových slov:

607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
604 - Boží-láska, Ježíš Kristus , oběť-na kříži , usmíření , láska-k Bohu
218 - Boží-láska, láska , nevěrnost , Izrael , proroci
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
220 - Boží-láska, Láska , věčnost , smilování  
221 - Boží-láska, Bůh-láska , plnost časů , tajemství-Boží , Syn Boží
231 - Boží-láska, zjevení , PRAVDA , slitování , milost
458 - Boží-láska, Boží-Syn , láska , vtělení , život-věčný
2793 - Boží-láska, Bůh-Otec , modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása