Číslo paragrafu: 607

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:KRISTUS SE OBĚTUJE OTCI CELÝM ŽIVOTEM
Tato touha bezvýhradně se ztotožnit s plánem vykupitelské lásky svého Otce proniká celým Ježíšovým životem, protože jeho vykupitelské lásky svého Otce proniká celým Ježíšovým životem, protože jeho vykupitelské utrpení je vlastním důvodem jeho vtělení: „Otče, vysvoboď mě od té hodiny! Ale právě kvůli té hodině jsem přišel“ (Jan 12,27). „Což nemám pít kalich, který mi podal Otec?“ (Jan 18,11). A ještě na kříži, dříve než bylo všechno dokonáno, říká: „Žízním“ (Jan 19,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

457 -  Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
262 - vtělení, soupodstatnost , Bůh-Otec , Syn Boží , Nejsvětější Trojice
461 - vtělení, přirozenost-lidská , otroctví , spása , tajemství-vtělení
479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , eschatologické znamení , Velikonoce  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu