Číslo paragrafu: 610

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:PŘI VEČEŘI JEŽÍŠ PŘEDJAL SVOBODNÉ OBĚTOVÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA
Tuto svobodnou oběť sebe sama vyjadřuje Ježíš svrchovaným způsobem při večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly „v tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23). V předvečer svého utrpení, když byl Ježíš ještě volný, učinil z této poslední večeře se svými apoštoly památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19). „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

766 -  církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť, tajemství-církve, církev-svatá, eucharistie-ustanovení 1337 -  eucharistie-ustanovení, mytí nohou, přikázání-lásky, eucharistie, velikonoční oběť

Vybrané dle klíčových slov:

621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění , svatební hostina Beránka , lámání chleba , Poslední večeře
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti , služebníci Krista , přirozenost-služebníků  
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva , proroci , Slovo , vrchol
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži