Číslo paragrafu: 616

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:JEŽÍŠ DOKONÁVÁ SVOU OBĚŤ NA KŘÍŽI
Právě láska „až do krajnosti“ (Jan 13,1) dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a miloval. „Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni“ (2 Kor 5,14). Žádný, byť sebesvětější člověk nemohl na sebe vzít hříchy všech lidí a vydat se jako oběť za všechny. To, že v Kristu existuje božská osoba Syna, která přesahuje a zároveň i objímá všechny lidi a ustanovuje ho hlavou celého lidstva, umožňuje jeho vykupitelskou oběť za všechny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

478 -  srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce 468 -  hypostaze, Ježíš Kristus, Nejsvětější Trojice, koncily, lidství-Kristovo 519 -  spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy

Vybrané dle klíčových slov:

622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , proroctví , ukřižování  
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , eschatologické znamení , Velikonoce  
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-vševědoucnost , spása , zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-vykoupení , trpící služebník , otroctví-hříchu
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny