Číslo paragrafu: 621

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Ježíš se dobrovolně obětoval za naši spásu. Tento dar předznamenává a předem uskutečňuje během poslední večeře: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , smíření-s Bohem , neposlušnost , oběť-na kříži
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění , svatební hostina Beránka , lámání chleba , Poslední večeře
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království