Číslo paragrafu: 634

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
„Radostná zvěst byla hlásána i mrtvým …“ (1 Petr 4,6). Sestoupení do pekel je úplné naplnění evangelijní zvěsti o spáse. Je poslední fází Ježíšova mesiášského poslání; je to časově zhuštěná fáze, ale nesmírně rozsáhlá svým skutečným významem: je to rozšíření vykupitelského díla na všechny lidi všech dob a všech míst, neboť všichni, kteří jsou spaseni, se stali účastnými vykoupení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

605 -  Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, láska-k Bohu, oběť-za všechny

Vybrané dle klíčových slov:

636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel  
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
587 - vykoupení, farizejové , chrám jeruzalémský , Zákon , Ježíš Kristus-vykupitel
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
635 - Adam-Eva, sestoupení do pekel , ďábel , smrt , strach ze smrti
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů