Číslo paragrafu: 684

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Duch svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí naši víru a nový život, který spočívá v poznání Otce a toho, kterého poslal, Ježíše Krista. Nicméně ve zjevování osob Nejsvětější Trojice je poslední. Svatý Řehoř Naziánský, „Teolog“, vysvětluje tento postup pedagogikou Boží „shovívavosti“: „Starý zákon jasně hlásal Otce, matněji Syna. Nový ukázal Syna a dal zahlédnout božství Ducha. Nyní má mezi námi Duch domovské právo a dává nám, abychom jej viděli mnohem jasněji. Nebylo totiž prozíravé vyhlašovat otevřeně Syna, dříve než se vyznalo Otcovo božství, a přidává Ducha svatého jako další břemeno — lze-li tak říci — dříve než se vyznalo Synovo božství … Jen kráčím vpřed a postupováním ‘od slávy ke slávě’ se světlo Trojice zaleskne v zářivější jasnosti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

236 -  Boží-díla (ekonomie), církevní otcové, ekonomie-spásy, teologie-spásy, Nejsvětější Trojice

Vybrané dle klíčových slov:

39 - Bůh-poznání, důvěra , církev , církev-učitelský úřad , dialog
2197 - Bůh-poznání, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem