Číslo paragrafu: 695

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Pomazání. Symbolika pomazání olejem je pro Ducha svatého tak příznačná, že se stala jeho synonymem. Při uvedení do křesťanského života je svátostným znamením biřmování, které proto východní církve nazývají „chrismace“ (pomazání křižmem). Ale k pochopení celé síly tohoto symbolu je třeba se vrátit k pomazání Ježíše, k prvnímu pomazání, které vykonal Duch svatý: Kristus [hebrejsky: „Mesiáš“] znamená „pomazaný“ od Ducha svatého. Ve Starém zákoně byli různí „pomazaní Páně“, zvláště král David. Avšak Ježíš je pomazaný Páně jedinečným způsobem: lidství, jež na sebe Syn bere, je zcela „pomazáno Duchem svatým“. Ježíš je ustanoven „Kristem“ od Ducha svatého. Panna Maria počne Krista působením Ducha svatého, který ho prostřednictvím anděla ohlašuje jako Krista už od narození a vede Simeona do chrámu, aby viděl Hospodinova Mesiáše; je to on, kdo Krista naplňuje a jehož moc z Krista vychází, když ten uzdravuje a zachraňuje. Je to on, kdo vposledku křísí Ježíše z mrtvých. A tak, když se Ježíš stal plně „Kristem“ ve svém lidství, jež přemohlo smrt, hojně vylévá Ducha svatého, dokud „svatí“ ve svém spojení s lidstvím Božího Syna nedorostou „mužné zralosti … kdy se na nás uskuteční Kristova plnost“ (Ef 4,13): „úplného Krista“, podle výrazu svatého Augustina.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1293 -  biřmování, pomazání, olej-symbolika, radost, uzdravení 436 -  Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové 1504 -  uzdravení-víra, Ježíš Kristus-lékař, nemoce, uzdravování nemocných  795 -  Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, křesťané, Jana z Arku

Vybrané dle klíčových slov:

696 - Duch svatý-symboly, oheň , ohnivé jazyky , oheň Ducha , letnice
697 - Duch svatý-symboly, oblak , světlo , proměnění na hoře , nanebevstoupení
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou , epikleze , modlitby-církve  
700 - Duch svatý-symboly, prst , vyhánění démonů   
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
1320 - křižmo, vkládání rukou , závazná formule-biřmování , pečeť  
262 - vtělení, soupodstatnost , Bůh-Otec , Syn Boží , Nejsvětější Trojice
461 - vtělení, přirozenost-lidská , otroctví , spása , tajemství-vtělení
479 - vtělení, Boží-Syn , Ježíš Kristus , přirozenost-lidská , přrozenost-božská
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
462 - Ježíš Kristus, vtělení , tělo , poslušnost , oběti
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
1183 - svatostánek-umístění, Nejsvětější svátost-přechovávání , křižmo , oleje-posvátné , adorace
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
1294 - olej katechumenů, olej nemocných , křižmo , pomazání , zasvěcení
1574 - kalich, kněží , křižmo , povolání-církve , svátost kněžství