Číslo paragrafu: 697

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis:SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
Oblak a světlo. Tyto dva symboly jsou při projevech Ducha svatého neoddělitelné. Již při Božích zjeveních ve Starém zákoně zjevuje oblak - někdy temný, jindy zářivý — živého Boha a spasitele, zahaluje přesažnost jeho slávy: Mojžíšovi na hoře Sinaj, ve stanu Setkání a během putování pouští; Šalomounovi při posvěcení chrámu. Tyto předobrazy naplňuje Kristus v Duchu svatém. Ten totiž „sestupuje na Pannu Marii a zastíní ji“, aby počala a porodila Ježíše. Na hoře Proměnění přichází v oblaku, který zahalí Ježíše, Mojžíše a Eliáše, Petra, Jakuba a Jana, a „z oblaku“ se ozývá hlas, který říká: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9,35). Konečně tentýž oblak zastře Ježíše pohledu učedníků v den nanebevstoupení a oblak ho zjeví jako Syna člověka v jeho slávě v den jeho příchodu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

484 -  Maria-zvěstování, plnost času, Duch svatý, zvěstování, Boží-příslib 554 -  proměnění-Páně, Boží-Syn, Ježíš Kristus-proměnění, Mesiáš-utrpení  659 -  zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, učedníci, Boží sláva

Vybrané dle klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo , pomazání-Duchem svatým , olej , vtělení
696 - Duch svatý-symboly, oheň , ohnivé jazyky , oheň Ducha , letnice
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou , epikleze , modlitby-církve  
700 - Duch svatý-symboly, prst , vyhánění démonů   
701 - Duch svatý-symboly, holubice , ikonografie křesťanská , columbárium  
52 - světlo, život-božský , život-lidský , adoptyvní syny , odpověď
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , vtělení , přístup k Otci , údy-Kristova těla
663 - Ježíš Kristus-oslavení, nanebevstoupení , soupodstatnost-s Otcem , pravice Otcova  
664 - Ježíš Kristus-moc a sláva, nanebevstoupení , Mesiáš-vláda , apoštolové-svědkové Kristovi slávy , národy
665 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-oslavené   
667 - Ježíš Kristus-přímluvce, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi   
668 - Boží-moc, nanebevstoupení , Ježíš Kristus-Pán vesmíru i dějin   
672 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení , lidství-povýšení , Mesiášovo království , poslední den
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra