Číslo paragrafu: 782

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - BOŽÍ LID
2. podnadpis:CHARAKTERISTICKÉ RYSY BOŽÍHO LIDU
Boží lid má tyto výrazné rysy, které jej jasně odlišují ode všech náboženských, národnostních, politických nebo kulturních seskupení v dějinách: — Je to Boží lid: Bůh nepatří jako vlastnictví žádnému národu. Ale on si z těch, kteří kdysi nebyli žádným národem získal národ: „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý“ (1 Petr 2,9). — Člověk se stává členem tohoto lidu „zrozením shůry“, „z vody a Ducha“ (Jan 3,3-5), to jest vírou v Krista a křtem, ne tělesným narozením. — Hlavou tohoto lidu je Ježíš Kristus [Pomazaný, Mesiáš]: protože totéž pomazání, Duch svatý, stéká z hlavy na Tělo, je tento lid „mesiášským lidem“. — „Tomuto lidu přináleží důstojnost a svoboda Božích dětí, v jejichž srdci přebývá Duch svatý jako v chrámě.“ — „Jeho zákonem je nové přikázání milovat tak, jak nás miloval Kristus. To je „nový“ zákon Ducha svatého. — Jeho posláním je být solí země a světlem světa. Církev „je pro celé lidské pokolení naprosto bezpečným zárodkem jednoty, naděje a spásy“. — „Jeho cílem je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má dále šířit, dokud je také nedokoná on sám na konci času.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

871 -  křesťané, křest, poslání, povolání, Boží lid 2787 -  Boží-přísliby, Bůh-Otec, modlitba, modlitba-Páně, Nová smlouva 1267 -  křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura 695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení 1741 -  člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda, otroctví-hříchu, spása 1972 -  láska, mravní-zákon, Nový zákon, přátelství, přítel 849 -  církev-poslání, evangelizace, misie, misijní příkaz, spása 769 -  církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat, církev-pronásledování, zkoušky, útěcha

Vybrané dle klíčových slov:

781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
395 - Boží-království, ďábel , moc , dobro , nenávist
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , evangelium-hlásání , církev , obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný , Boží-rodina , kříž , velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé