Číslo paragrafu: 854

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:MISIE - POŽADAVEK VŠEOBECNOSTI CÍRKVE
Církev skrze své vlastní poslání „jde spolu s celým lidstvem, sdílí s ním týž pozemský osud a je jakoby kvas a duše lidské společnosti, kterou má v Kristu obnovit a přetvořit v Boží rodinu“. Misionářské úsilí tedy vyžaduje trpělivost. Začíná hlásáním evangelia národům a skupinám, které ještě nevěří v Krista; pokračuje vytvářením křesťanských společenství, které „jsou znamením Boží přítomnosti ve světě“, a zakládáním místních církví; podněcuje proces inkulturace, aby se evangelium mohlo vtělit do kultur jednotlivých národů; přitom nezůstane ušetřena neúspěchů. „Pokud jde o lidi, skupiny a národy, církev jen postupně s nimi přichází do styku a proniká do nich a tak je přijímá do katolické plnosti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2105 -  církev-katolická, láska, láska-k Bohu, náboženství, povolání 1204 -  liturgie, liturgie-kultura, tajemství-Kristovo, bohoslužba 

Vybrané dle klíčových slov:

888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
853 - misie, církev , hříchy-misionářů , cesta kříže , pokání
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1595 - církevní úřady, církve-místní , kněží , povolání-církve , společenství-farní
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba