Číslo paragrafu: 860

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis:POSLÁNÍ APOŠTOLŮ
V poslání apoštolů je jeden nepřenosný prvek: být vyvolenými svědky Pánova vzkříšení a základy církve. V jejich poslání je však i jeden prvek trvalý. Kristus jim totiž slíbil, že s nimi zůstane až do skonání věků. „Božské poslání, které svěřil Kristus apoštolům, bude trvat až do konce světa, neboť evangelium, které mají předávat, je pro církev ve všech dobách zdrojem veškerého života. Proto se apoštolové v této hierarchicky uspořádané společnosti postarali o ustanovení svých nástupců.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

642 -  svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol), apoštolové, svědectví-o Bohu, vzkříšení 765 -  apoštolové, dvanáct, církev-ustanovení, Izrael-12 kmenů, Petr (apoštol) 1536 -  biskupové, cesty-svatosti, čas, jáhenství, jáhni

Vybrané dle klíčových slov:

857 - církev-apoštolská, apoštolská posloupnost , apoštolské učení , biskupové-nástupci apoštolů , apoštolové-základ církve
858 - církev-apoštolská, apoštolové-poslání , poslaní , služba , Kristovi služebníci
859 - církev-apoštolská, misie-poslání , Boží služebník , misie-zdroj  
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
869 - církev-apoštolská, apoštolové , církev-nezničitelnost , církev-řízení , papež
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona