Číslo paragrafu: 897

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
„Slovem laik se označují všichni věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a stavu řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří — když byli křtem přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem účastnými Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského — vykonávají svým podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

873 -  křesťané, rozdíly-mezi lidmi, církev-služby, církev-poslání, evangelijní rady

Vybrané dle klíčových slov:

941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
901 - laici, laici-povolání , zbožnost , život-rodiny , posvěcení
902 - laici, rodiče , výchova-křesťanská , život-rodiny  
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
943 - laici, královské poslání , vítězství nad světem , sebezápor , svatost
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský